8/16/2011

Axapta X++ : Info in Axapta

เป็นการแสดง log info ใน Axapta เพื่อแสดงข้อมูล นั้นๆ ออกมาในรูปแบบของ Info log ดังรูป


ส่วนมากที่ใช้ จะอยู่นอกเหนือจาก case ที่เรา ไม่ได้ระบุไว้ คือนอกเหนือจากนั้นให้มัน info log ออกมาให้เราดู หรือแสดงข้อมูลที่
ต้องการเปรียบเทียบ ตามแต่วัตถุประสงค์ของการใช้

รูปแบบ
info(strfmt("%1",ค่าที่ต้องการแสดง)); :: เป็นสีน้ำเงิน แสดงข้อมูล
error(strfmt("%1 : %2",ค่าที่ต้องการแสดง1,ค่าที่ต้องการแสดง2)); :: เป็นสีแดง แสดงข้อมูล Error
warning(strfmt("%1 : %2",ค่าที่ต้องการแสดง1,ค่าที่ต้องการแสดง2)); :: เป็นสีเหลือง แสดงข้อมูล อันตรายแจ้งเตือน
setprefix(strfmt("%1 : %2",ค่าที่ต้องการแสดง1,ค่าที่ต้องการแสดง2));  :: แสดงข้อมูล ใน รูปเข็มมุดปักกระดาษ


เช่น switch case เสร็จ
default :
info(strfmt("%1",ข้อมูลที่ต้องการแสดง));
break;

No comments:

Post a Comment