9/03/2011

เปิด Numlock อัตโนมัติ ที่หน้า logon screen

เข้าไปแก้ไขที่ Registry
ไปที่ HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard
แล้วเปลี่ยนค่าของ InitialKeyboardIndicators เป็น 2

ความหมายของตัวเลข

0 : Turns off Num Lock, Caps Lock, and Scroll Lock

1 : Turns on Caps Lock

2 : Turns on Num Lock

3 : Turns on Caps Lock and Num Lock

4 : Turns on Scroll Lock

5 : Turns on Caps Lock and Scroll Lock

6 : Turns on Num Lock and Scroll Lock

7 : Turns on Caps Lock, Num Lock, and Scroll Lock

No comments:

Post a Comment