1/21/2012

PHP : ความจำบางครั้งก็ลืม

  • ค่า null คือตัวแปรที่ไม่มี ค่าใด ๆ เลย ไม่เท่ากับ 0 และไม่เท่ากับสตริงว่าง ไม่สามารถไปคำรวณใด ๆ ได้ แต่หากเรานำไปเปรียบเทียบด้วยเงื่อนไขจะมีค่าเทียบเท่ากับค่า false

  • ตัวแปรแบบ undefined คือตัวแปรที่ประกาศเอาไว้ แต่ไม่ได้กำหนดค่าใด ๆ ให้กับมัน

  • ค่า NaN หรือ Not a Number หมายถึง การนำตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวเลขไปคำนวณทางคณิตศาสตร์
  • No comments:

    Post a Comment