6/12/2012

การเปิดหน้าต่างใหม่ - onClick="javascript:window.open()"

เปิดหน้าต่าง ใหม่และย่อขนาดให้เล็กลง PHP

<script language="javascript">
var win = null;

function NewWindow(mypage,myname,w,h,scroll){
LeftPosition = (screen.width) ? (screen.width-w)/2 : 0;
TopPosition = (screen.height) ? (screen.height-h)/2 : 0;
settings =
'height='+h+',width='+w+',top='+TopPosition+',left='+LeftPosition+',scrollbars='+scroll+',resizable'
win = window.open(mypage,myname,settings)
}
</script>


[ <a href="function_query_repor_print.php" onClick="NewWindow(this.href,'name','800','600','yes');return false">คลิก</a> ]////////////////////////////////// หรือ //////////////////////////////////////////////


onClick="popWin()";

function popWin(){
window.open('keycalen.php' , 'mypopup' , 'nenuber=no,toorlbar=no,location=no,scrollbars=no, status=no,resizable=no,width=180,height=180,top=220,left=650 ' )";
mypopup.focus();
}

ที่มา http://www.thaicreate.com/php/forum/025196.html

No comments:

Post a Comment