6/28/2012

Ubuntu : CHOMD ที่ควรรู้จัก


<< CHMOD >>
CHMOD คือ ค่า Permission ครับ หรือธิบายเป็นไทยคือ ค่าของความมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งาน File หรือ Directory นั้น ๆ ซึ่งจะมีค่าต่าง ๆ แบ่งเป็นตัวเลข 3 หลัก เช่น 755, 777 เป็นต้น ในความหมายของเลขแต่ละหลักทั้ง 3 หลัก จะมีความหมายดังนี้
Execute คือ การสั่งให้ทำงาน  Write คือ การเขียนFile หรือ Directory  Read คือ การอ่าน File หรือ Directory
* การที่จะได้เลขหลักใด ๆ มา ก็คือการนำเอาเลขในกลุ่มสิทธิ์นั้น ๆ มาบวกกัน ตัวอย่างเลข 6 จะได้มาจาก การนำเอาเลข 4 กับ 2 มาบวกกัน (Execute+Write)
เลขในหลักแรก -> เจ้าของไฟล์/directory (Owner)
ตัวเลขในหลักแรก จะแสดงถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของผู้เป็นเจ้าของไฟล์ หรือ Dir นั้น ๆ ถ้า ตัวเลขหลักแรกเป็นเลข 
4 จะหมายความว่า เจ้าของ (Owner) ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น 
6 จะหมายความว่า เจ้าของ (Owner) ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ในการเขียนไฟล์นั้นเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์อ่านไฟล์นั้น (4+2)
7 จะหมายความว่า เจ้าของ (Owner) ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น (4+2+1)
(ดูค่าตามตาราง ประกอบ)

เลขในหลักที่สอง -> ผู้ใช้กลุ่มเดียวกับเจ้าของไฟล์/directory (Group)
เลขในหลักที่สอง จะแสดงถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของผู้ใช้กลุ่มเดียวกับเจ้าของไฟล์ (Group) หรือ Dir นั้น ๆ ถ้า ตัวเลขหลักที่สองเป็นเลข 
4 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของ (Group) ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น
6 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของ (Group)ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ในการเขียนไฟล์นั้นเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์อ่านไฟล์นั้น (4+2)
7 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของ (Group) ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น (4+2+1)
(ดูค่าตามตาราง ประกอบ)

เลขในหลักที่สาม -> ผู้ใช้ในอื่น ๆ (Others)

เลขในหลักที่สาม จะแสดงถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์หรือ Dir ของผู้ใช้งานอื่น ๆ หรือผู้ใช้งานทั่วไป ถ้า ตัวเลขหลักที่สามเป็นเลข 
4 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในอื่น ๆ มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น
6 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในอื่น ๆ มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ในการเขียนไฟล์นั้นเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์อ่านไฟล์นั้น (4+2)
7 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในอื่น ๆ มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น (4+2+1)
(ดูค่าตามตาราง ประกอบ)

ตัวอย่างเลข 777 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของไฟล์ / กลุ่มเดียวกับเจ้าของ / ผู้ใช้อื่น ๆ ทุกกลุ่มที่กล่าวมา มีสิทธิ์ในการกระทำทุกสิ่งกับไฟล์ที่มีค่า CHMOD เป็น 777 เป็นต้น
ตัวอย่างการใช้งานเช่น ในไฟล์ TEXT ของโปรแกรมเรา อย่างเช่นโปรแกรม COUNTER ที่จะต้องมีการ สั่งให้ทำงาน อ่าน และเขียน อยู่ทุก ๆ ครั้งที่มีการเรียกใช้งานเว็บเพจที่มีการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ไฟล์ TEXT นั้น จะต้องมีการเปลี่ยนค่า CHMOD เป็น 777 เพื่อให้มีการเขียนไฟล์ได้จากผู้ใช้อื่น ๆ เป็นต้น


No comments:

Post a Comment