2/22/2013

การใช้สูตร คำนวณอายุงานใน Excel

ใช้คำสั่ง DATEDIF ครับ

B                        C                         D                                      E
Start Date   Today
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B18,C18,"Y")                     8
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B19,C19,"M")                 101
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B20,C20,"D")               3098
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B21,C21,"Y")                     8
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B22,C22,"YM")                   5
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B23,C23,"MD")                 23

โดย
Y = จำนวนปี (ต้องครบ 1 ปีเต็ม จึงจะแสดงค่า)
M = จำนวนเดือน (ต้องครบ 1 เดือนเต็ม จึงจะแสดงค่า และจะนับรวมเดือนทั้งหมดของวันที่ต้องการเปรียบเทียบ)
D = จำนวนวัน (นับรวมวันทั้งหมดของวันที่ต้องการเปรียบเทียบ)
YM = นับจำนวนเดือนใน 1 ปี    เช่น ถ้า 1 ปี 3 เดือน จะแสดงค่าเป็นเลข 3 (แสดงเฉพาะค่าเดือนเท่านั้น)
MD = นับจำนวนวันใน 1 เดือน   เช่น ถ้า 1 ปี 3 เดือน กับอีก 15 วัน ก็จะแสดงเป็น 15 (แสดงเฉพาะจำนวนวันเท่านั้น)
ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูได้นะครับ เช่น
=DATEDIF(A1,B1,"Y") & "-" & DATEDIF(A1,B1,"YM") & "-" & DATEDIF(A1,B1,"MD") 
หรือ
=DATEDIF(A1,B1,"Y") & "ปี " & DATEDIF(A1,B1,"YM") & "เดือน " & DATEDIF(A1,B1,"MD")& "วัน"

โดย A1 เป็นวันเริ่มงานและ B1 เป็นวันปัจจุบัน
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0b2fbde68a6c73d9

2/05/2013

Ubuntu : Easy image resizing and rotating in Ubuntu

ลดขนาดเพิ่มรูป ใน ubuntu

"To download and install, go to use System, Administration, Synaptic Package Manager. Type in your password when prompted. Click on Seach and type in nautilus-image-converter or caja-image-converter.By see linux system. Once it has been found, right click on it and select "Mark for Installation". Click Apply and wait for the download and installation. The file is only 279kB, so it won't take long.

"Once the installation is completed, using the Nautilus File Manager, you'll be able to right click on an image, select "Resize image..." or "Rotate image..." and do various thing to it. The most obvious being to resize or rotate images!"

**After install reboot linux once.


http://www.linuxtoday.com/infrastructure/2009013001735OSDTSW

Thunderbird : read receipts mail thunderbird.

วิธีตั้งค่า ให้รู้ว่าผู้รับอีเมลปลายทางเปิดเมลที่เราส่งไป ของโปรแกรม Thunderbird

1. คลิกที่เมนู Tools >คลิกเลือกที่ Account Settings...
2.คลิกที่เมนู Return Receipts > คลิกเลือกที่ Customize return receipts ... > คลิกเครื่องหมายถูกที่ When sending messages... > และคลิกที่ปุ่ม OK ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน

3. เมื่อผู้รับปลายทางเปิดเมล์ ที่เราส่งไปจะมีเมลแจ้งกลับมาตามรูปด้านล่างโดยระบุ Subject ที่เราส่งไปและในเนื้อเมลจะแสดงอีเมลปลายทาง


ที่มา http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=263

Ubuntu : ติดตั้ง Proxy สำหรับให้บริการ Internet and web block

1. ติดตั้ง Squid3 และ apache2
 1. apt-get install squid3

 1. apt-get install apache2


2. ติดตั้ง lightsquid ไว้ดู log
doload http://sourceforge.net/projects/lightsquid/files/ เอาไปไว้ใน var/www/ เพื่อจะ wget เอา
 1.    wget http://sourceforge.net/projects/lightsq ... lightsquid-1.8.tgz  หรือ wget http://192.168.0.244/...ชื่อไฟล์
 2.     tar xvzf lightsquid-1.8.tgz
 3.     mv lightsquid-1.8 /usr/local/lightsquid


4. ตั้งค่า lightsquid
 1. nano /usr/local/lightsquid/lightsquid.cfg

แก้ Code ตรง #path to tpl folder ตามนี้
 1.    #path to tpl folder
 2.     $tplpath             ="/usr/local/lightsquid/tpl";
 3.     #path to lang folder
 4.     $langpath            ="/usr/local/lightsquid/lang";
 5.     #path to report folder
 6.     $reportpath          ="/usr/local/lightsquid/report";
 7.     #path to access.log
 8.     $logpath             ="/var/log/squid3"; ## log Files
 9.     #path to `ip2name` folder
 10.     $ip2namepath         ="/usr/local/lightsquid/ip2name";


ตรวจสอบ config ด้วยคำสั่ง ที่แก้ว่าถูกหรือปล่าว
 1. /usr/local/lightsquid/check-setup.pl


5. คำสั่งที่เกี่ยวข้องใน squid3 มี  /etc/ini.d/squid3 status, start, stop, reload, force-reload, restart
6. ตั้งค่า config ของไฟล์ squid.conf เป็นการกำหนดสิทธิ์ว่าจะให้ทำอะไร ให้เอา User จากไหน ให้ผ่าน ออกเน็ต ยังไง
edit by fine word HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS.
เช่น
ให้ออกเน็ตได้หมด เพิ่ม
 1. acl localnet src 192.168.0.0/24
 2. http_access allow localnet
 3. http_access allow localhost
 4.  

หรือถ้าจะใช้ user ใน AD ของ SERVER ก็เพิ่ม
 1.    auth_param basic program /usr/lib/squid3/squid_ldap_auth -R -b "dc=sci,dc=com" -D "cn=Administrator,cn=Users,dc=sci,dc=com" -w "password" -f "sAMAccountName=%s" -h 192.168.0.254
 2.         auth_param basic children 5
 3.         auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
 4.         auth_param basic credentialsttl 5 minutes
 5.      
 6.     #acl localnet proxy_auth REQUIRED src 192.168.0.0/24
 7.     #http_access allow localnet
 8.      
 9.     external_acl_type InetGroup %LOGIN /usr/lib/squid3/squid_ldap_group -R -b "dc=sci,dc=com" -D "cn=Administrator,cn=Users,dc=sci,dc=com" -w "password" -f "(&(objectclass=person)(sAMAccountName=%v)(memberof=cn=%a,ou=InternetUser,dc=sci,dc=com))" -h 192.168.0.254
 10.     acl InetAccess external InetGroup InetAllow
 11.     http_access allow InetAccess

///ยังไม่ค่อยเข้าใจ Code ดูต่อ
แล้ว Reload apache2
 1. /etc/init.d/apache2 reload


7. ทดลองใช้งาน set porxy ของเครื่อง 192.168.0.9 Port  3218 แล้วลองเข้า Internet ดู
8. ดู log เข้าไปที่http://192.168.0.9/lightsquid/ ลองเข้าดู
9.สั่งให้ generate report ทุกวัน ด้วยแก้ไฟล์

แล้วเพิ่ม
 1. 0 0 * * * /usr/local/lightsquid/lightparser.pl
หรือ
 1. @daily /usr/local/lightsquid/lightparser.pl


Block Web

1. Edit file squid.conf. use command
 1. /etc/squid3/squid.conf

2. เพิ่มเงื่อนไขในการ Block ใช้ ALC เหมือนข้างบน เช่น
ส่วนไฟล์ทำขึ้นเอง เป็น .txt แล้วพิมพ์ชื่อ web ลงไป  เช่น facebook.com ......
หรือ จะ copy เอาจาก SERVER2 ก็ได้อยู่ใน /var/www/cc/sci/ มี2ไฟล์ คือ webblocked_tmp.txt (Block เป็นเวลา), webblocked.txt (Block ตลอด)
แล้วเอามาไว้ที่เราต้องการของ เครื่อง SERVER เช่นในที่นี้เอาไว้ใน /var/log/squid3/
 1. acl webblocked url_regex '/var/log/squid3/webblocked.txt' # ที่อยู่ของไฟล์ log
 2.  acl day_am time 08:00-12:00
 3.  acl day_pm time 13:00-17:40
 4.  http_access deny webblocked day_am
 5.  http_access deny webblocked day_pm

Ubuntu : Install OCS Inventory NG

วิธีการติดตั้ง OCS Server สำหรับจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Other link
http://intranet.sci.com/blog.php?u=3&b=206
http://intranet.sci.com/blog.php?u=3&b=666

1.Install Ubuntu 10.04 Server
2.Edit sourlist
3.update and upgrade
4.Edit network/interface ใส่ตั้งค่า ip
 1. nano /etc/network/interfaces

4.1 Insert Code in file replace iface.
 1.    iface eth0 inet static
 2.             address 192.168.0.9
 3.             netmask 255.255.255.0
 4.             network 192.168.0.0
 5.             broadcast 192.168.0.255
 6.             gateway 192.168.0.2

4.2 restart network by use command
 1. /etc/init.d/networking restart

4.3 edit file hosts by insert
 1. 192.168.0.9   samba-server.sci.com    samba-server

4.4 Set time from server

change server to 192.168.0.252 << NTP Server IP
5. Install apache, php, mysql
 1.    apt-get install apache2
 2.     apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-gd
 3.     apt-get install mysql-server
 4.     apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin
 5.  
 6.     apt-get install make
 7.     sudo aptitude install libc6-dev
 8.  
 9.     #PERL module
 10.     apt-get install libxml-simple-perl
 11.     apt-get install libcompress-zlib-perl
 12.     apt-get install libdbi-perl
 13.     apt-get install libdbd-mysql-perl
 14.     apt-get install libapache-dbi-perl
 15.     apt-get install libnet-ip-perl
 16.     apt-get install libsoap-lite-perl
 17.     cpan -i XML::Entities

6. download OCSNG_UNIX_SERVER https://launchpad.net/ocsinventory-server/
7. Copy file to www of host install apacher. and use command wget form host.

8. tar -xvzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.0.5.tar.gz
9. cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.0.x
10. ./setup.sh
*ตอบตามขั้นตอน ถ้าติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ไว้พร้อมแล้ว จะสามารถใช้ค่า default ได้เลย เสร็จแล้ว restart apache
*ดูรายละเอียดที่ http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php/Documentation:Server#Under_Linux_Operating_System
 1. Do you wish to continue ([y]/n)? y
 2. Which host is running database server [localhost] ? [enter]
 3. On which port is running database server [3306] ? [enter]
 4. Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2] ? [enter]
 5. Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf] ? [enter]
 6. Which user account is running Apache web server [www-data] ? [enter]
 7. Which user group is running Apache web server [www-data] ? [enter]
 8. Where is Apache Include configuration directory [//etc/apache2/conf.d/] ? [enter]
 9. Where is PERL Intrepreter binary [/usr/bin/perl] ? [enter]
 10. Do you wish to setup Communication server on this computer ([y]/n)? y
 11.  
 12. เพิ่ม
 13. Enter 1 for mod_perl 1.99_21 or previous.
 14. Enter 2 for mod_perl 1.99_22 and higher.
 15. Which version of Apache mod_perl the computer is running ([1]/2) ?2
 16.  
 17. *** ที่ไม่มีให้ตอบ Y แล้วมันจะลงใหม่ Perl
 18. OCS setup.sh can install perl module from packages for you
 19. The script will use the native package from your operating system like apt or rpm
 20. Do you wish to continue (y/[n])?y
 21. ตอบ Y ลงตามตัวที่มันขาดไปเรื่อย ๆ ตามจำนวน packet ที่ขาด
 22.  
 23.  Where to put Communication server log directory [/var/log/ocsinventory-server] ? [enter]
 24. To ensure Apache loads mod_perl before OCS Inventory NG Communication Server, Setup can name Communication Server Apache configuration file 'z-ocsinventory-server.conf' instead of 'ocsinventory-server.conf'. Do you allow Setup renaming Communication Server Apache configuration fileto 'z-ocsinventory-server.conf' ([y]/n) ? y
 25. Do you wish to setup Administration Server (Web Administration Console) on this computer ([y]/n)? y
 26. Do you wish to continue ([y]/n)? y
 27.  
 28. Where to copy Administration Server static files for PHP Web Console [/usr/share/ocsinventory-reports] ? [enter]
 29. Where to create writable/cache directories for deployement packages and IPDiscover [/var/lib/ocsinventory-reports] ? [enter]

11. restart apache
 1. /etc/init.d/apache2 restart

12. test enter to host.
insert username and password for enter to SQL and Database.
13. click submit qurey
15. Click here to enter OCS-NG GUI
16. login เพื่อใช้งานครั้งแรก โดยใช้ user=admin password=admin (login ได้แล้วให้เปลี่ยน password ทันที)
17. Error red color top the page.
 1. SECURITY ALERT!
 2. Your install.php exists in your installation directory.
 3. The default SQL login/password is activate on your database: ocsweb
 4. The default login/password is activate on OCS-NG GUI


- delete file in directory install /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php
- cheng password admin login.
- Edit file dbconfig.inc.php by use command
 1. nano /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php

edit define("PSWD_BASE","...password you use...");
1.1 Enter to PHPmyadmin in Table mysql ---> User setup Function to Password and insert password as "PSWD_BASE" and save it.
1.2 click localhost top on the page. select Privileges and click reload the privileges on under the page text red color.
18. test program by download OCSNG-Windows-Agent-2.0.4.0.zip from http://intranet.sci.com/blog.php?u=3&b=666
18.1 Extrace file OCSNG-Windows-Agent-2.0.4.0.zip and install OCS-NG-Windows-Agent-Setup.exe in windows.
18.2 Insert IP in step setup SERVER URL. example : http://192.168.0.9/ocsinventory
18.3 Reload page see computer in program. Finish setup
*** After setup OCS-NG-Windows-Agent-Setup.exe is not show in programe.
user comnand
 1. /etc/apache2/conf.d/z-ocsinventory-server.conf

Edit password user connect to mysql

 1. # Password for user
 2.   PerlSetVar OCS_DB_PWD 123456


Or case other. we can see log file for OCS.
Launcher OcsLogon.exe always create a log file “OcsLogon.log” into temporary folder.
When launched through a computer GPO, this folder is usually “C:\Windows\Temp”.
When launched through a user GPO or login script, this folder is usually “C:\Documents and Settings\User Profile\Local settings\Temp” or “C:\Users\User Profile\AppData\Local\Temp”.

Axapta : Database log

วิธี Set Database log ของ Axapta
1. ที่ Set เข้าไปที่ Administration --->Setup -->Database log
2. New ขึ้นมาใหม่ Next เสร็จแล้วเลือก Table and fields ที่ต้องการ Set เก็บ log แล้วเลือก Next ติ๊ก 3 ชื่อที่จะเก็บ D I U คือ Delete, Insert, Update แล้วกด Finish
จากนั้นก็ทดลองแก้ไขข้อมูล แล้วดูว่าขึ้นใน log หรือปล่าว
เข้าไปดูโดย
1. โดยคลิกขวาแล้วเลือก Record info เลือก Database log
2. หรือเข้าไปดูที่ เก็บ Log รวมได้เลย เข้าไปที่
Administration ---> Inquiries ---> Database log แล้วค้นหาเอาหรือเรียงวันที่ดูเอา แต่จะช้าข้อมูลเยอะ

VirtualBox : Run as Service (Linux)ที่มา : http://www.glump.net/howto/virtualbox_as_a_service
http://intranet.sci.com/blog.php?u=3&b=669

1.Setup VirtualBox ให้เรียบร้อย
2.สร้าง Config ไฟล์


sudo touch /etc/default/virtualbox
sudo nano /etc/default/virtualbox

 1. SHUTDOWN_USERS="user1 user2" # space-delimited list of users who might have runnings vms. Excemple "sa"
 2. SHUTDOWN=savestate           # if any are found, suspend them to disk

3.สร้าง script สำหรับเรียกใช้งาน (ที่มา https://github.com/bkidwell/vbox-service-template)
*ตั้งชื่อไฟล์ว่า vbox-ตามด้วยชื่อของ VM เช่น vbox-OCS-SERVER แล้วแก้ไขข้อมูลใน script ให้ตรงกับสภาพแวดล้อมของ VM
 1. #! /bin/sh
 2. #
 3. # chkconfig: 2345 90 10
 4. ### BEGIN INIT INFO
 5. # Provides:          vbox-service-template
 6. # Required-Start:    $remote_fs $syslog
 7. # Required-Stop:     $remote_fs $syslog
 8. # Default-Start:     2 3 4 5
 9. # Default-Stop:      0 1 6
 10. # Short-Description: 'service-template' virtual machine
 11. # Description:       Starts and stops a VirtualBox host as a service.
 12. ### END INIT INFO
 13.  
 14. # Author: Brendan Kidwell <brendan@glump.net>
 15. # License: GPL 3 <http://opensource.org/licenses/GPL-3.0>
 16. #
 17. # Based on /etc/init.d/skeleton from Ubuntu 12.04.
 18.  
 19. #-------------------------------------------------------------------------------
 20. #
 21. #  CONFIGURATION
 22. #
 23. #  What is the name of the VM exactly as it appears in the VirtualBox control
 24. #  panel? This is the 'name' and the 'long name' of the VM.
 25. #
 26. #     Does 'name' contain spaces or other special characters? If so, you must
 27. #     make up some other value for 'name' that doesn't have spaces.
 28. #
 29. #  Setup:
 30. #
 31. #  1. Copy this file to /etc/init.d/vbox-'name'. The filename must start with
 32. #     the prefix "vbox-". Make sure you set the 'x' bit on the file to make it
 33. #     executable.
 34. #
 35. #  2. Edit 'Provides', above, to match the filename.
 36. #
 37. #  3. Edit 'Short-Description' to describe the function of the VM.
 38. #
 39. #  4. If 'long name' is different from 'name' fill it in below, otherwise leave
 40. #     LONGNAME as an empty string.
 41.      VM_LONG_NAME=""   # Exemple "NameVM", Exemple "Proxy"
 42. #
 43. #  5. What user owns the virtual machine?
 44.      VM_OWNER=???   # Insert name by number 1. Exemple "sa"
 45. #
 46. #  6. Which stop command? "hibernate" or "powerbutton"
 47.      VM_STOP=hibernate
 48. #
 49. #  7. For the 'start-wait' command -- waiting until network is up, what is the
 50. #     VM's hostname?
 51.       VM_HOSTNAME=""
 52. #
 53. #-------------------------------------------------------------------------------
 54.  
 55. # Do NOT "set -e"
 56.  
 57. # PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
 58. PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
 59. # Pull DESC from file header
 60. DESC=`grep --max-count=1 "^# Short-Description:" $(readlink -f $0)|cut --delimiter=' ' --field=3-|sed 's/^ *//'`
 61. # Pull NAME from file header
 62. NAME=`grep --max-count=1 "^# Provides:" $(readlink -f $0)|cut --delimiter=' ' --field=3-|sed 's/^ *//'`
 63. SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
 64.  
 65. MANAGE_CMD=VBoxManage
 66.  
 67. # Get VM_SHORT_NAME from service name
 68. VM_SHORT_NAME=`echo $NAME|cut --delimiter='-' --field=2-`
 69. # Actual filename of VM is VM_SHORT_NAME, or if VM_LONG_NAME is set, use that
 70. if [ ! "$VM_LONG_NAME" ] ; then VM_LONG_NAME=$VM_SHORT_NAME ; fi
 71.  
 72. # Do not use 'sudo' if this script is actually running as VM_OWNER already
 73. if [ `whoami` = $VM_OWNER ] ; then SUDO_CMD="" ; else SUDO_CMD="sudo -H -u $VM_OWNER" ; fi
 74.  
 75. # Set VBoxManage command for stop action
 76. if [ $VM_STOP = powerbutton ] ; then VM_STOP_CMD=acpipowerbutton ; else VM_STOP_CMD=savestate ; fi
 77.  
 78. # If VM_HOSTNAME isn't set (for 'start-wait' command) use VM_SHORTNAME
 79. if [ ! "$VM_HOSTNAME" ] ; then VM_HOSTNAME=$VM_SHORT_NAME; fi
 80.  
 81. # Load the VERBOSE setting and other rcS variables
 82. . /lib/init/vars.sh
 83.  
 84. # Define LSB log_* functions.
 85. # Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
 86. # and status_of_proc is working.
 87. . /lib/lsb/init-functions
 88.  
 89. get_vm_state()
 90. {
 91.    # possible SHORT_STATE values: running, paused, aborted, powered off
 92.  
 93.    VMINFO=$($SUDO_CMD $MANAGE_CMD showvminfo "$VM_LONG_NAME" 2>/dev/null)
 94.    if [ $? = 0 ] ; then
 95.        # No error retriving state string
 96.        LONG_STATE=$(echo "$VMINFO"|grep --max-count=1 "^State:"|cut --delimiter=' ' \
 97.            --fields=2-|sed 's/^ *//')
 98.        SHORT_STATE=$(echo $LONG_STATE|cut --delimiter="(" --fields=1|sed 's/ *$//')
 99.        # Fix for syntax highlighting in KomodoEdit for previous line
 100.        [ 0 = 1 ] && NOOP=$(echo ")")
 101.    else
 102.        # VM must be missing
 103.        LONG_STATE=missing
 104.        SHORT_STATE=missing
 105.    fi
 106. }
 107.  
 108. do_start()
 109. {
 110.    # Return
 111.    #   0 if daemon has been started
 112.    #   1 if daemon was already running
 113.    #   2 if daemon could not be started
 114.  
 115.    get_vm_state
 116.  
 117.    if [ "$SHORT_STATE" = "missing" ] ; then
 118.        echo Could not access VM \"$VM_LONG_NAME\".
 119.        return 2
 120.    fi
 121.  
 122.    if [ "$SHORT_STATE" = "running" ] ; then
 123.        echo VM \"$VM_LONG_NAME\" is already running.
 124.        return 1
 125.    fi
 126.  
 127.    $SUDO_CMD $MANAGE_CMD startvm "$VM_LONG_NAME" -type vrdp || {
 128.        echo Failed to start VM \"$VM_LONG_NAME\".
 129.        return 2
 130.    }
 131.  
 132.    # No status report; VBoxManage said if it worked.
 133.    return 0
 134. }
 135.  
 136. do_stop()
 137. {
 138.    # Return
 139.    #   0 if daemon has been stopped
 140.    #   1 if daemon was already stopped
 141.    #   2 if daemon could not be stopped
 142.    #   other if a failure occurred
 143.  
 144.    get_vm_state
 145.  
 146.    if [ "$SHORT_STATE" = "missing" ] ; then
 147.        echo Could not access VM \"$VM_LONG_NAME\".
 148.        return 3
 149.    fi
 150.  
 151.    if [ ! "$SHORT_STATE" = "running" ] ; then
 152.        echo VM \"$VM_LONG_NAME\" is already stopped.
 153.        return 1
 154.    fi
 155.  
 156.    $SUDO_CMD $MANAGE_CMD controlvm "$VM_LONG_NAME" $VM_STOP_CMD || {
 157.        echo Failed to hibernate VM \"$VM_LONG_NAME\".
 158.        return 2
 159.    }
 160.  
 161.    echo Waiting for \"$VM_LONG_NAME\" to complete shutdown...
 162.    while [ "$SHORT_STATE" = "running" ] ; do
 163.        sleep 1
 164.        get_vm_state
 165.    done
 166.  
 167.    echo The VM \"$VM_LONG_NAME\" has been stopped \($VM_STOP\).
 168.    return 0
 169. }
 170.  
 171. do_status()
 172. {
 173.    get_vm_state
 174.    if [ "$SHORT_STATE" = "missing" ] ; then
 175.        echo Could not access VM \"$VM_LONG_NAME\".
 176.        return 2
 177.    fi
 178.    echo Status of VM \"$VM_LONG_NAME\": $LONG_STATE
 179.  
 180.    if [ "$SHORT_STATE" = "running" ] ; then return 1 ; else return 0 ; fi
 181. }
 182.  
 183. do_reload() {
 184.    VM_STOP=powerbutton
 185.    VM_STOP_CMD=acpipowerbutton
 186.    do_stop && do_start
 187. }
 188.  
 189. do_wait_for_online() {
 190.    echo Waiting for \"$VM_LONG_NAME\" to come up on the network...
 191.    while [ ! "$result" = "0" ] ; do
 192.        sleep 1
 193.        ping -c 1 $VM_HOSTNAME >/dev/null 2>/dev/null
 194.        result=$?
 195.    done
 196.    echo Ready.
 197. }
 198.  
 199. case "$1" in
 200.  start)
 201.    [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
 202.    do_start
 203.    case "$?" in
 204.        0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
 205.        2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
 206.    esac
 207.    ;;
 208.  start-wait)
 209.    do_start && do_wait_for_online
 210.    ;;
 211.  stop)
 212.    [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
 213.    do_stop
 214.    case "$?" in
 215.        0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
 216.        2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
 217.    esac
 218.    ;;
 219.  status)
 220.    do_status && exit 0 || exit $?
 221.    ;;
 222.  restart|force-reload)
 223.    #
 224.    # If the "reload" option is implemented then remove the
 225.    # 'force-reload' alias
 226.    #
 227.    [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
 228.    VM_STOP=powerbutton
 229.    VM_STOP_CMD=acpipowerbutton
 230.    do_stop
 231.    case "$?" in
 232.      0|1)
 233.        do_start
 234.        case "$?" in
 235.            0) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
 236.            1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
 237.            *) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;; # Failed to start
 238.        esac
 239.        ;;
 240.      *)
 241.        # Failed to stop
 242.        [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1
 243.        ;;
 244.    esac
 245.    ;;
 246.  restart-wait)
 247.    VM_STOP=poweroff
 248.    VM_STOP_CMD=acpipowerbutton
 249.    do_stop
 250.    do_start && do_wait_for_online
 251.    ;;
 252.  *)
 253.    echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|start-wait|stop|status|restart|restart-wait|force-reload}" >&2
 254.    exit 3
 255.    ;;
 256. esac
 257.  
 258. :
 259.  
 260.  

4.ทดสอบ script (chmod u+x ก่อน) by use command in terminal "chmod u+x /etc/init.d/vbox-Name"
/etc/init.d/vbox-NAME status # Is the VM running?
/etc/init.d/vbox-NAME start # Start the VM
/etc/inid.d/vbox-NAME stop # Stop the VM

5.ติดตั้ง script ให้ทำงานทุกครั้งตอน boot
sudo update-rc.d vbox-NAME defaults 90
Last edited by Suwit_J on Tue 11/09/2012 13:53:50, edited 1 time in total.               

Ubuntu : Install Alfresco in Ubuntu.


1. Install Ubuntu server 10.04 Or copy file ova form zimbra/it/ file Alfresco3.ova
2. Open program Virtualbox. Menu file import choose file Alfresco3.ova
3. next set ram up to 1024
4. Install mysql-server and openjdk-6-jdk
4. chmod 777 Alfresco-Community-3.2r2-Linux-x86-Install
5. Install program by use command [code=text]./Alfresco-Community-3.2r2-Linux-x86-Install [/code]
6. Y enter enter
7. import file create database into mysql.From folder install program (in folder extras/databases/mysql/db_setup.sql)
mysql -u root -p < /opt/Alfresco/extras/databases/mysql/db_setup.sql
insert password root for mysql and enter
8. ตั้งค่า ALF_HOME กับ JAVA_HOME ที่ไฟล์ alfresco.sh by use comand nano /opt/Alfresco/alfresco.sh

Once you get it started as root, you can worry about tightening security and running it as a non privileged user.
you probably have to edit your alfresco.sh file to point it at the Sun Java JDK and the root Alfresco directory"
so in that file, you will need to set these lines
replace
[code=text]ALF_HOME=@@ALFRESCO_DIR@@[/code]
with
[code=text]ALF_HOME=/opt/Alfresco[/code]
and
[code=text]export JAVA_HOME="@@JAVA_HOME@@"[/code]
with
[code=text]export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-6-openjdk”[/code]
the Sun JDK is not installed by default on most distributions so you will have to install it and point alfresco at it.

9. สั่ง start ด้วยคำสั่ง alfresco.sh start   command /opt/Alfresco/alfresco.sh start.
10.ลองเข้าใช้ที่ http://localhost:8080/share กับ http://localhost:8080/alfresco  example 192.168.0.9:8080/alfresco  แล้วก็รอ จนกว่าจะเข้าได้ นาน

Ubuntu Server on HP Proliant - managing RAID for webborwser

Step by step. Setup in Ubuntu 10.04 server

1. Copy folder hp-deb in  download from web http://downloads.linux.hp.com/SDR/downloads/ProLiantSupportPack/ubuntu/pool/non-free/

2. install by use command .
dpkg -i hpsmh...
dpkg -i install hp-health...
apt-get install -f
dpkg -i install hp-health...
dpkg -i hp-snmp-agent...
dpkg -i hp-smh-templates...
dpkg -i hponcfg...
dpkg -i hpacucli... #optional
dpkg -i cpqacuxe
Typing command and enter Tab select file support system of computer. Example i386 or amd.
If install show error in text command. You must read it and install command error one more.

3. After install finish. Open webborwser and enter url example https://IP:2381 https://192.168.2.8:2381/
In Ubuntu login by using username and password of root. If you not set password root you can set by useing command "passwd" and enter password of root.
In WindowsServer login by using UserName and PassWord Administrator of Domain by use sci\Administrator.

Thunderbird : Mail filter for Thunderbird.

1. เข้าเมนู Tools ----> Massage filters ตามรูป

2. คลิ๊ก New


3. กำหนดเงื่อนไขในการจัดการเมล์ เช่น เงื่อนไขในการส่งจากใคร หรือถึงใคร และจะให้ทำอย่างไร ลบ หรือส่งต่อ หรือ อื่น ๆ

4. กำหนดเสร็จแล้วกด Ok เช็คเมล์อีกครั้ง

Axapta X++ : Join Table ให้แสดงในอีก Form เฉพาะ Item ที่เลือก

ตัวอย่างใน SCI_QUOTATION
การทำงานคือจะทำให้อีก Form ที่มี Grid แสดงข้อมูล ของ Code หรือ Item ที่เลือกเท่านั้น เช่น มี Tab 2 Tab คือ Overview และ Line เมื่อคลิ๊กที่ Item Overview แล้วเลือก Tab Line ก็ให้แสดงข้อมูลใน Line เฉพาะ ของ Item หรือ code นั้น ๆ
1. ทำการ Join Table ที่ Data Sources ที่ Table รองตามรูป

2. ทำการสร้าง Relation ที่ Table รอง ด้วยการ New ---> Normal ตามรูป

3. กำหนด Field และ RelatedField โดยเลือกตาม Field ที่ใช้ Primary ที่เป็นตัวหลัก ตามรูป


ทดลองรัน Form ดู ครับ

Axapta X++ : สร้าง Field Time

สร้าง Field เป็น Time และ ExtendedDataType เป็น timeOfDay

Code ยัดเวลาเข้าไปใช้

Name Table.Field Table = timenow();

ตัวอย่างใน Project SCI_QUOTATION

Ubuntu : Set ให้เข้า Phpmyadmin จากเครื่องอื่นได้

Set ให้เข้า Phpmyadmin จากเครื่องอื่นได้ เช่น จาก VB เข้ามาใช้งานได้
ใน Ubuntu แก้ไข
1.แก้ไข my.cnf (อยู่ที่ /etc/mysql/) nano /etc/mysql/my.cnf
แก้ตรง bind-address จาก 127.0.0.1 เป็น ip ที่ถือครองอยู่ของ network ฝั่งที่ต้องการให้ติดต่อเข้ามาได้ เช่น 192.168.0.244
2. restart mysql-server (/etc/init.d/mysql restart)
อ้างอิง : http://www.debianhelp.co.uk/remotemysql.htm
3. เข้า phpmyadmin ของเครื่อง Local ไปที่ Database mysql table : user
Edit ตรงชื่อ ที่ ที่เราต้องการใช้ติดต่อเข้ามาเช่น sa หรือ root
และแก้ Host ให้เป็น Ip ที่เราต้องการให้เข้ามาได้ เช่น 192.168.0.46 หรือใส่เป็น % คือให้เข้ามาได้หมด
4. Home ของ Phpmyadmin เลือก Tab Privileges จะมี Menu ด้านล่างให้คลิก reload the privileges คลิกรอจนเสร็จ
ทดลองเข้าใช้งานจากเครื่องอื่น

VB 2008 : Problem Unable to convert MySQL date/time

Unable to convert MySQL date/time value to System.DateTime
Problem
You receive the following message when running your application:
Unable to get records. Unable to convert MySQL data/time value to System.DateTime.
In certain versions of MySQL, date values are saved as 0000-00-00 instead of a NULL which causes an error when running your application.

Problem
Step 1: Make sure that date columns in the MySQL database either contains all valid values or contain NULL.
Step 2: Add the “Allow Zero Datetime=true” attribute to your database connection string in your application’s Web.config file, e.g.:


 1. <add name="Databasesalika1"
 2.      connectionString="Data Source=qaxp-net;Port=3306;
 3.      Database=salika;
 4.      User Id=ironspeed1;Password=ironspeed1;
 5.      Allow Zero Datetime=true"
 6.      providerName="MySql.Data.MySqlClient"
 7. />

VB 2008 : DateTimePicker = Null ได้ไหม

Set by :
DateTimePicker.Format = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom
DateTimePicker.CustomFormat = " "

กลับมาเหมือนเดิม
DateTimePicker.Format = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Long
OR
DateTimePicker.Format = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom

http://greatfriends.biz/webboards/msg.asp?id=59566