6/04/2016

ตั้งค่า Certificat ใน IE และ Chorme

Intranet , Extranet ,Cloud  ทั้ง sci.com และ scivalve.com

Download file Cer  [attachment=0]CER.zip[/attachment]

1. กด Start --->  Run  พิมพ์ mmc แล้วกด Enter ตามรูป


2. เข้า Menu File ---> Add/Remove Snap_in... แล้วดับเบิลคลิกที่ Certificates ตามรูป


3. เลือก Computer account แล้วกด Next ตามรูป


4.กด Finish


5. กด Ok


6. คลิกแตกหัวข้อ Console Root  ---> Certificates(Local Computer) ---> Trusted Root Certification Authorities  ---> Certificates  ตามรูป


7. คลิกขวาที่ Certificates เลือก All Tasks แล้วเลือก Import ตามรูป


8. กด Next


9. เลือก Browse หาไฟล์ Cer ที่ต้องการทำที่ได้ตามไฟล์ แนบ 


10. เลือก Cer ที่ต้องการ แล้วกด OK ตามรูป


11. กด Next


12. กด Next


13. กด Finish


14. กด OK


15. เสร็จแล้วทำทำทุก cer ตามข้อ 7 - 14 เลือกทีละ cer
16. แล้วกดปิดโปรแกรม จะมีหน้าต่างให้ save ให้เลือก No ไม่ต้อง Save
17. ทดลองเข้า Web ทั้ง IE และ Google Chorme


No comments:

Post a Comment