6/04/2016

การ replace ใน Note++ ให้รวมกันเป็น Line เดียว

1. Ctrl + H
2. ใส่ \n  และใส่เครื่องหมายที่ต้องการแทนที่เช่น ,

ตามรูป


3. Click Edit -> Blank Operations -> EOL to space [All the items should now be in a single line separated by a 'space']
No comments:

Post a Comment