6/04/2016

เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน Web Server ใน extranet.scivalve.com, intranet.scivalve.com, zimbra.scivale.com

โดยปรับปรุงการเข้าใช้งาน Intranet , Extranet , Zimbra ,Cloud เดิมเข้าผ่านช่องทาง Http และเปลี่ยนระบบใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยใช้ช่องทาง HTTPS
ซึ่งต้องตั้งค่า Browser ให้จำค่า เพื่อเข้าใช้งานระบบ HTTPS  ดังนี้

1. Internet Exporer เมื่อเข้า Web Intranet , Extranet , Zimbra ,Cloud  จะขึ้นข้อความ ตามรูป ให้กด Continue to this website(not recommended)


1.1. ให้กด Continue to this website(not recommended) ตามรูป


2. Firefox เมื่อเข้า Web Intranet , Extranet , Zimbra ,Cloud  จะขึ้นข้อความ ตามรูป ให้กด I understand the Risks


2.1. กด Add Exception ตามรูป


2.2. กด Confirm Security Exception ตามรูป

3. Google Chrome จะขึ้นตามรูป


3.1. กด Advanced ตามรูป


3.2. กด Proceed to extranet.sci.com (Unsafe) ตามรูป
หมายเหตุ การตั้งค่า จะต้องตั้งค่าทุก Web Intranet , Extranet , Zimbra ,Cloud   ใน FireFox จะตั้งค่าครั้งเดียว
ส่วนInternet Explorer , Google Chrome จะต้องทำทุกครั้ง ถ้ายังไม่ติดตั้ง Certificate

  


No comments:

Post a Comment