9/09/2016

Crontab : Ubuntu Crontab Set

Crontab : Ubuntu Crontab Set
  1. crontab -e
รูปแบบของคำสั่ง crontab มีทั้งหมด 6 fields ดังนี้
1 = minute มีค่า 0 - 59 เวลาเป็นนาที จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงนาทีที่กำหนด
2 = hour มีค่า 0 - 23 เวลาเป็นชั่วโมง จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงชั่วโมงที่กำหนด
3 = day มีค่า 1 - 31 เวลาเป็นวัน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงวันที่กำหนด
4 = month มีค่า 1 - 12 เวลาเป็นเดือน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงเดือนที่กำหนด
5 = weekday มีค่า 0 - 6 วันขะงแต่ละสัปดาห์ มีค่าดังนี้ (อาทิตย์ = 0, จันทร์ = 1, อังคาร = 2, พุธ = 3, พฤหัส = 4, ศุกร์ = 5 ,เสาร์ = 6 )
6 = command คำสั่ง เราสามารถกำหนดคำสั่งได้มากมาย รวมทั้ง script ต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ

โดยสามารถจำเป็นรูปแบบง่ายได้ดังนี้

No comments:

Post a Comment