9/09/2016

เปลี่ยน IP Zimbra Server

เปลี่ยน IP Zimbra Server เช่นเปลี่ยนจาก 203.113.114.242 เป็น 192.168.2.111

1) su - zimbra
2) zmcontrol stop
3) Editing /etc/hosts
4) Editing
 1. nano /etc/network/interfaces
changing the old IP address to the new one in there.
 1. auto eth0
 2. iface eth0 inet static
 3.         address                 192.168.2.111
 4.         broadcast               192.168.2.255
 5.         network                 192.168.2.0
 6.         netmask                 255.255.255.0
 7.         gateway                 192.168.2.2
 8.  
 9.         dns-nameservers         203.113.127.199
 10.         dns-nameservers         203.113.24.199
 11.         dns-nameservers         8.8.8.8
 12.         dns-nameservers         8.8.4.4
 13.  
 14.         #address                203.113.114.242
 15.         #broadcast              203.113.114.247
 16.         #network                203.113.114.240
 17.         #netmask                255.255.255.248
 18.         #gateway                203.113.114.241

5) service network restart (no need to restart server i think)
*Some time service zmcontrol start automatic. Not do stap 6 - 7.
6) su - zimbra
7) zmcontrol start

https://community.zimbra.com/collaborat ... /t/1135082

เพิ่มเติมต้องเข้าไปแก้ IP ในหน้า Admin ด้วย โดย
1. เข้าไปที่ Admin ----> Configure ----> Servers คลิกขวา Edit ตามรูป
2. ไปที่ MTA ตรง ช่อง MTATrasted Network ให้แก้จาก IP เดิมเช่น จาก 203.113.114.242 เป็น 192.168.2.111

No comments:

Post a Comment