11/07/2016

โครงสร้างต้นทุนใน Axapta

โครงสร้างต้นทุนใน Axapta
1. Item ใน Axapta มี 3 ชนิด คือ
1.1 Item : ชิ้นส่วนที่ไม่ต้องมีการแปรรูปมาก่อน (อาจถูกนำไปแปรรูปต่อ)
1.2 Service :
1.3 BOM : Code ที่เกิดจากแปรรูปบางอย่างมา (และอาจถูกนำไปแปรรูปต่อได้ด้วย)
หมายเหตุ : เมื่อกำหนดชนิดไปแล้วเมื่อเกิด Transaction จะเปลี่ยนไม่ได้ แต่สามารถเปลี่ยน BOM ให้มีลักษณะเหมือน Item ได้ด้วยการ Stop explosion

2.การเกิดยอด
2.1 Item ยอดจะเกิดขึ้นจากการซื้อผ่าน PO และ Movement Journal
2.2 BOM ยอดจะเกิดขึ้นจาก Production ขั้นตอน Report as finished และ Movement Journal

3.กรณีทำเอง
3.1 BOM จะมี Route ซึ่งเป็นขั้นตอนการแปรรูป สำหรับคีย์ Job card เพื่อสะสมต้นทุนค่าแรง
3.2 BOM จะมี Line ซึ่งก็คือ Item ชนิด Item/BOM ที่แปรรูปมาก่อน สำหรับตัด Picking list เพื่อสะสมต้นทุนวัตถุดิบ

4.กรณีจ้าง จะใช้วิธี
4.1 เปิด PO ซื้อของ
4.2 เปิด PO จ้าง (-S)และโอนของที่ซื้อ (4.1) ไปให้ร้าน
3. เวลาของเข้ามาก็ทำ Production order (-M, 22) ใช้ Picking list ตัดของ ข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 รวมเป็นต้นทุน

5.กรณีของที่มีการตัดแบ่งจากชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเล็ก (code -C)
5.1 ทำ Movement ตัดของชิ้นใหญ่ออก (ทันที/รอจนหมด)
5.2 ทำ Movement เพิ่มยอดของชิ้นเล็ก โดยคำนวณต้นทุนให้ใส่มาให้

No comments:

Post a Comment