3/04/2017

วิธีเปลี่ยน hostname ของ Raspberry Pi

วิธีเปลี่ยน hostname ของ Raspberry Pi
1. edit local host via sudo nano /etc/hosts
2. edit hostname via sudo nano /etc/hostname
3. update the hostname initialization via sudo /etc/init.d/hostname.sh

No comments:

Post a Comment