6/25/2011

X++ เพิ่ม Warehouse และ Location ในใบรับของสำคัญ S2

ไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมเพิ่ม เข้าไป Set ค่า เท่านั่นก็ได้แล้ว ไม่ได้เขียนโปรแกรมใน Report PurchInvoice

ทำได้โดย
เข้า ไปที่ Accounts receivable ---> Setup --->Forms --->Form setup --->ที่ tab invoice หรือรายงานอื่น ๆ ที่เราต้องการ

เลือก ติ๊กถูกในส่วนที่เราต้องการให้ Show ข้อมูล เป็นอันเสร็จแล้วทดลองเรียกรายงาน

No comments:

Post a Comment