7/06/2011

ตั้งค่า Excel ปริ้นกระดาษต่อเนื่องให้พอดี

การตั้งค่า Excel ให้ปริ้นกระดาษต่อเนื่องได้พอดี
1. ตั้งค่าหน้ากระดาษที่ Manu File--->Page Setup ตรง Paper size เลือก เป็น Letter ดังรูป


2. ตั้งค่าที่ปริ้นเตอร์ที่เราจะปริ้นให้เป็น Letter ด้วย โดยเข้าไปที่ Control Panel --->Printer and Faxes คลิกขวาที่ปริ้นเตอร์ เลือก Properties ที่ Tab Device Settings ตรง Manual Paper Feed ก็เลือกเป็น Letter เหมือนกันกับข้อ 1


3. จัดหน้าข้อมูลใน Excel ที่ต้องการปริ้นแล้วสั่งปริ้น ก็จะได้ตรงตามที่เราจัด ครับ


**** ถ้าไม่ได้
ต้องตั้งค่า่ของกระดาษใหม่ เข้าไปที่ Control Panel คลิกที่ Printer ไปที่เมนู File ---> Server Properties ตามรูป


คลิกที่ Create a new form ตามรูป
แล้วใส่ ชื่อที่ต้องการเรียกใช่
ใส่ ขนาดกระดาษ Letter เราวัดเอา ของที่ใช้ในบัญชี กว้าง 8.5 " ยาว 9 "
แล้ว Save
ไปทำตามข้อ 1. เลือก Paper size เป็น ชื่อที่เราตั้ง แล้วลองปริ้นดู ถ้าไม่ได้ปรับขนาดกระดาษอีก**ทดลอง แล้วในรุ่น Epson-LQ630 น่ะครับรุ่นอื่น อาจต้องใช้ต้องปรับขนาดกระดาษเป็นแบบอื่น น่ะครับแต่ต้องปรับให้เหมือนกันและลองปริ้นดู เช่น เป็น Letter หรือ Legal และอื่น ๆ แต่ต้องตั้งใน ปริ้นเตอร์และ ไฟล์งานให้เหมือนกัน   
No comments:

Post a Comment