8/06/2011

Axapta X++ :: Get or Set Checkbox Value

ตัวอย่างการตรวจสอบและเซ็ตสถานะของ checkbox ใน Axapta

public void clicked()
{
    Qty     tmpQty1;
    Qty     tmpQty2;
    FormCheckboxControl formCheckboxControl;
    ;
 
    super(); // ต้องรัน super ก่อน ไม่งั้นค่าไม่เปลี่ยน
    formCheckboxControl = element.design().control(control::ProdParmHistoricalCost_EndJob); // รับค่าจาก design
//   box::info(strfmt("%1",formCheckboxControl.value()));
if(formCheckboxControl.value() == 1){ //ถ้า checked จะเป็น 1
    tmpQty1 = ProdTable::find(ProdParmHistoricalCost.ProdId).QtySched;
    tmpQty2 = ProdTableJour::reportedFinishedGood(ProdParmHistoricalCost.prodId);
 
    if(tmpQty1 != tmpQty2){
       if(box::yesNo(strfmt("¨Ó¹Ç¹·Õè reported (%1) < ¨Ó¹Ç¹·Õè ÊÑ觼ÅÔµ (%2) \n              µéͧ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒõèÍËÃ×ÍäÁè",tmpQty2,tmpQty1), DialogButton::Yes, "Â×¹Âѹ¡Ò÷ӧҹ") == DialogButton::Yes)
       {
          if(box::yesNo("¤Ø³µéͧ¡ÒÃÂ×¹ÂѹËÃ×ÍäÁè",DialogButton::Yes,"¡ÃسÒÂ×¹Âѹ")== DialogButton::Yes){
            formCheckboxControl.value(true); //สั่งให้ checked
          }else{
            formCheckboxControl.value(false); //สั่งให้  ไม่ checked
          }
       }else{
        formCheckboxControl.value(false);
       }
    }
}
}

No comments:

Post a Comment