6/04/2016

ไฟล์ตั้งเวลาลบ Database ใน phpmyadmin ของ Log

ไฟล์อยู่ที่

/var/www/logzilla/html/config/config.php

ตั้งเวลาไว้ 30 หรือ 90 วันค่อยลบใน Database

No comments:

Post a Comment