6/04/2016

Ubutun : Terminal แตกไฟล์เอาเฉพาะไฟล์ที่ต้องการ

ในกรณีที่ไฟล์ Zip ใหญ่มาเปิดแล้วแตกไม่ได้ต้องใช้ Terminal และใช้คำสั่งแตกไฟล์เลือกเอาเฉพาะไฟล์ที่เราต้องการ
เปิดไฟล์จาก Box เลยก็ได้

[code=text]tar --verbose --extract --file file name.gz Parth and file name[/code]
เช่น
tar --verbose --extract --file DataCenter_20141003.inc.5.Department.tar.gz DATA/Department/08-งสป/3.\ การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง/ตารางการจองรถ/ปี\ 57/จองรถส่วนกลาง2557.xls

- cd เข้าไป Folder ที่ต้องการก่อน เพื่อ Copy เอาพาทที่อยู่ของไฟล์
- cd เข้า usb box
- ใช้คำสั่งแตก
- รอจนกว่าจะเสร็จ

No comments:

Post a Comment