2/22/2013

การใช้สูตร คำนวณอายุงานใน Excel

ใช้คำสั่ง DATEDIF ครับ

B                        C                         D                                      E
Start Date   Today
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B18,C18,"Y")                     8
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B19,C19,"M")                 101
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B20,C20,"D")               3098
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B21,C21,"Y")                     8
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B22,C22,"YM")                   5
8/16/2002   2/8/2011        =DATEDIF(B23,C23,"MD")                 23

โดย
Y = จำนวนปี (ต้องครบ 1 ปีเต็ม จึงจะแสดงค่า)
M = จำนวนเดือน (ต้องครบ 1 เดือนเต็ม จึงจะแสดงค่า และจะนับรวมเดือนทั้งหมดของวันที่ต้องการเปรียบเทียบ)
D = จำนวนวัน (นับรวมวันทั้งหมดของวันที่ต้องการเปรียบเทียบ)
YM = นับจำนวนเดือนใน 1 ปี    เช่น ถ้า 1 ปี 3 เดือน จะแสดงค่าเป็นเลข 3 (แสดงเฉพาะค่าเดือนเท่านั้น)
MD = นับจำนวนวันใน 1 เดือน   เช่น ถ้า 1 ปี 3 เดือน กับอีก 15 วัน ก็จะแสดงเป็น 15 (แสดงเฉพาะจำนวนวันเท่านั้น)
ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูได้นะครับ เช่น
=DATEDIF(A1,B1,"Y") & "-" & DATEDIF(A1,B1,"YM") & "-" & DATEDIF(A1,B1,"MD") 
หรือ
=DATEDIF(A1,B1,"Y") & "ปี " & DATEDIF(A1,B1,"YM") & "เดือน " & DATEDIF(A1,B1,"MD")& "วัน"

โดย A1 เป็นวันเริ่มงานและ B1 เป็นวันปัจจุบัน
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0b2fbde68a6c73d9

No comments:

Post a Comment