11/07/2016

Zimbra : Zimbra Firefox Sidebar

Zimbra : Zimbra Firefox Sidebar
การเปิดใช้งาน Zimbra Firefox Sidebar
1. เปิดโปรแกรม Firefox เข้า web mail zimbra.sci.com
2. คลิกที่ลูกศรใต้ชื่อ แล้วเลือก Enable Firefox Sidebar ตามรูป

3. จะมี Box ข้อความขึ้นมาให้กด OK

4. จะมี Box ข้อความขึ้นมาให้กด Enable Services

5. จะมีโปรแกรม Zimbra Firefox Sidebar ขึ้นมาด้านข้าง สามารถย่อหรือขยายให้ใหญ่ขึ้นได้

6. เวลาไปใช้งาน website หน้าอื่น ก็สามารถเปิดเช็คเมล์ ตอบเมล์ได้ทันที เวลามีเมล์เข้ามาให้หรือที่ยังไม่ได้อ่านตัวหนังสือจะเป็นสีดำ ตามรูป

สามารถคลิกเปิดอ่านเมล์ได้ทันที

7. ถ้าไม่ต้องการใช้งานให้คลิกที่ Icon รูปเฟือง แล้วคลิกตรง Show Sidebar ตามรูป

No comments:

Post a Comment